23/4/12

Καταγγελία για πράξεις και παραλείψεις της Υπηρεσίας Πολεοδομίας του Δήμου Ελευσίνας


Η Υπηρεσία Πολεοδομίας του Δήμου Ελευσίνας :

· Ανέχτηκε την επιχωμάτωση από τα ΕΛΠΕ του ρέματος της Λούτσας στην Βλύχα!

· Εξέδωσε Εγκρίσεις Εργασιών για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Σταθμών των ΕΛΠΕ και Ιδιωτών εντός της Ζώνης Αστικού Πρασίνου του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ελευσίνας!

·  Εξέδωσε Εγκρίσεις Εργασιών για την κατασκευή Φωτοβολταϊκού Σταθμού των ΕΛΠΕ στην Βλύχα χωρίς Άδεια Εγκατάστασης και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων !

·  Ανακάλεσε Εγκρίσεις Εργασιών που η ίδια χορήγησε για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Σταθμών στην Οινόη.

Καταγγελία της ECOELEUSIS στον Δήμαρχο Ελευσίνας .


Κύριε Δήμαρχε,
Σας παραθέτουμε τα παρακάτω που αφορούν σε πράξεις και παραλείψεις της Υπηρεσίας Πολεοδομίας του Δήμου Ελευσίνας, υπηρεσία για την οποία έχετε την αρμοδιότητα και την πολιτική ευθύνη.
1) Επιχωμάτωση ρέματος Λούτσας από τα ΕΛΠΕ :Τον Ιούλιο του 2010 καταγγείλαμε στην Υπηρεσία Πολεοδομίας του Δήμου (α.π 7984/13.7.2010) και τεκμηριώσαμε φωτογραφικά (συν.1) την επιχωμάτωση από τα ΕΛΠΕ του ρέματος Λούτσας κατάντι της οδού Αγ. Ιωάννου στην θέση Βλύχα – Βορρός. Ζητήσαμε μάλιστα την άμεση διενέργεια αυτοψίας και διακοπή εργασιών. Η Υπηρεσία Πολεοδομίας αντί να διακόψει άμεσα τις εκτελούμενες εργασίες έως ότου διερευνήσει τη βασιμότητα των καταγγελιών μας και διευκρινίσει την διέλευση ή μη ρέματος από την συγκεκριμένη ιδιοκτησία των ΕΛΠΕ, ανέχτηκε την επιχωμάτωση τμημάτων του ρέματος και ακολουθώντας παρελκυστική τακτική επιδόθηκε σε αλληλογραφία με αναρμόδιες υπηρεσίες (Διεύθυνση Τεχν. Υπηρεσιών Νομαρχίας) - δίχως αποτέλεσμα - παραλείποντας να ενημερώσει και την αρμόδια Υπηρεσία αστυνόμευσης των ρεμάτων (ΓΓΔΕ/ΔΚΥΕ).
Επιπλέον, με νεότερη καταγγελία μας (α.π 13563/29.11.10) επισημάναμε ότι η εν λόγω Υπηρεσία δεν μας είχε ενημερώσει επί του θέματος και ότι εξαιτίας της επιχωμάτωσης του ρέματος - κατά τις βροχοπτώσεις εκείνης της περιόδου - δημιουργήθηκαν πλημμυρικές καταστάσεις (συν. 2) στην περιοχή και ζητήσαμε - μάλλον μάταια - από την Υπηρεσία σας να ενεργήσει για την διάνοιξη της κοίτης του ρέματος!
Ήδη, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ10/21924/22.09.2011 έγγραφό της η Γ.Γ.Δ.Ε (Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων Δ10) αποφαίνεται ρητώς ότι «εντός του αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας ΕΛΠΕ διέρχεται η κοίτη του ρέματος Λούτσας » αφήνοντας παντελώς εκτεθειμένη την Υπηρεσία σας .
2) Έγκριση εργασιών εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Σταθμών εντός Ζώνης Αστικού Πρασίνου του Γ.Π.Σ του Δήμου Ελευσίνας : Εντός της θεσμοθετημένης με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του Δήμου Ελευσίνας (ΦΕΚ 627/Δ/2005) Ζώνης Αστικού Πρασίνου, βόρεια της ΠΥΡΚΑΛ, στην θέση Βλύχα (συν.3), η Υπηρεσία Πολεοδομίας του Δήμου, χωρίς στοιχειώδη περίσκεψη, χορήγησε 3 Εγκρίσεις για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Σταθμών με αρ. 14165/24.12.2010 (σε ιδιώτη) και 114/24.1.2011 (σε ιδιώτη) και 6451/255 /26.8.2011 (στα ΕΛΠΕ).
Ήδη, έχει υλοποιηθεί η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Σταθμών 50 ΚW , 99 ΚW και 496 ΚW (συν. 4 και 5) αντίστοιχα χωρίς να έχει προσκομισθεί καμία βεβαίωση κρατικής αρχής ότι η χρήση αυτή είναι επιτρεπτή εντός της Ζώνης Αστικού Πρασίνου του Δήμου και χωρίς να έχουν εκτιμηθεί οι συνέπειες από την μεταβολή της χρήσης Αστικού Πρασίνου που προορίζεται από το Γ.Π.Σ. Aντίθετα, με το υπ’ αριθμ. 963/10.4.2012 έγγραφό του, το οποίο μας κοινοποιεί, ο Οργανισμός της Αθήνας επισημαίνει : «... η υπηρεσία μας σε ότι έχει σχέση με την χωροθέτηση των εν θέματι εγκαταστάσεων σε ζώνη Αστικού Πρασίνου που προβλέπεται από το εγκεκριμένο ΓΠΣ, έχει την άποψη ότι ανατρέπει τελείως το ισοζύγιο των κοινοχρήστων και θέτει σε κίνδυνο την εκπονούμενη Πολεοδομική Μελέτη». (συν. 6)
Περαιτέρω , ο Φωτοβολταϊκός Σταθμός των ΕΛΠΕ αναπτύχθηκε σε ασυμφωνία με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της άδειας παραγωγής που χορήγησε στα ΕΛΠΕ η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Όπως εμφαίνεται στον συνημμένο Γεωπληροφοριακό Χάρτη της ΡΑΕ (συν.7) ο Φωτοβολταϊκός Σταθμός των ΕΛΠΕ που έλαβε άδεια παραγωγής βρίσκεται εκτός της Ζώνης Αστικού Πρασίνου του Δήμου Ελευσίνας!
Επιπλέον, η άδεια για λογαριασμό των ΕΛΠΕ εξεδόθη κατά παράβαση του όρου της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Νομαρχιακή Απόφαση 7895/17.11.10 - όρος 4 , σελ. 3 ) που επιβάλλει ότι «στο νοτιοδυτικό τμήμα του Γηπέδου (τμήμα ΙΙΙ εντός ΓΠΣ Ελευσίνας με χρήση αστικό πράσινο ) το οποίο θα παραμείνει ακάλυπτο θα γίνει συντήρηση των υπαρχόντων ελαιόδενδρων και επιπλέον φυτεύσεις ώστε οι μεταξύ των δένδρων αποστάσεις να είναι κατά μέσο όρο (5) μέτρα. Για τα δέντρα αυτά θα γίνονται όλες οι αναγκαίες εργασίες λίπανσης, κλάδευσης και συντήρησης». Ήδη, κατά παράβαση του ανωτέρω περιβαλλοντικού όρου, που αγνοήθηκε με την παραπάνω έγκριση εργασιών της Πολεοδομίας του Δήμου, πάνω από 60 ελαιόδενδρα ξεριζώθηκαν ! (συν.8 & 9).
Μάλιστα, παρότι η Έγκριση αυτή ανακλήθηκε λόγω της διέλευσης της κοίτης του ρέματος Λούτσας διαμέσου του αγροτεμαχίου των ΕΛΠΕ, επαναχορηγήθηκε έγκριση εργασιών ύστερα από την τοποθέτηση προσωρινής οριογραμμής μόνο στο εναπομείναν μετά την επιχωμάτωση τμήμα του ρέματος !
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι όλες οι ανωτέρω Εγκρίσεις Εργασιών καθώς και η προαναφερόμενη ανάκληση, που χορηγήθηκαν από την Υπηρεσία Πολεοδομίας του Δήμου, δεν αναρτήθηκαν στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του διαδικτύου πράγμα που συνιστά απαράδεκτη πρακτική αδιαφάνειας !

3) Έκδοση έγκρισης εργασιών για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών χωρίς Άδεια Εγκατάστασης και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. Η Υπηρεσία Πολεοδομίας του Δήμου Ελευσίνας εξέδωσε για λογαριασμό των ΕΛΠΕ την υπ’ αριθμ. 588/29.2.2012 Έγκριση Εργασιών για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού 2 ΜW στη θέση Βλύχα χωρίς τις απαιτούμενες α) Άδεια Εγκατάστασης και β) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων.

Κύριε Δήμαρχε,
Η εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκών Σταθμών αποτελεί επιθυμητή και ευκταία δραστηριότητα όταν τηρούνται οι προϋποθέσεις της περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομοθεσίας και δε θίγονται τα πολεοδομικά κεκτημένα του Δήμου ( Αστικό Πράσινο).
Το θέμα είναι αρκούντως σοβαρό αν αναλογιστεί κανείς ότι πρόσφατα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας γνωμοδότησε θετικά για την αδειοδότηση Φωτοβολταϊκού Σταθμού στα Λατομεία Ελευσίνας (συν.10). Υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμος Ελευσίνας έχει εγκρίνει δαπάνη για την εκπόνηση μελέτης ανάπλασης των Λατομείων στα πλαίσια των κατευθύνσεων του Γ.Π.Σ το οποίο προβλέπει για τον χώρο χρήση Αστικού Πρασίνου !
Η σπουδή της Υπηρεσίας Πολεοδομίας στη χορήγηση Εγκρίσεων για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Σταθμών οπουδήποτε, ακόμα και σε αντίθεση με τους προορισμούς του Γ.Π.Σ του Δήμου, αποτελεί σκανδαλώδη πράξη που εκτός των άλλων συνεπειών αντιστρέφει αρνητικά τη γνωστή ρήση: «Ουδέν καλό αμιγές κακού»!
Ως πολιτικός προϊστάμενος της Υπηρεσίας Πολεοδομίας του Δήμου οφείλετε να αντιδράσετε άμεσα και χωρίς χρονοτριβή. Η πρόσφατη μαζική ανάκληση Εγκρίσεων για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Σταθμών στην Οινόη από την Υπηρεσία Πολεοδομίας του Δήμου μάλλον συνηγορεί ότι κάτι άσχημο συμβαίνει στο βασίλειο της … Δανιμαρκίας.


Ecoeleusis / ecoeleusis@gmail.com / Ελ. Βενιζέλου 92, Ελευσίνα 19200/ τηλ : 6977180196