24/4/09

Θριάσιο

Ερώτηση στη βουλή με θέμα : Υψηλές συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στον κόλπο της Ελευσίνας.