22/2/12

ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ


η χωροθέτηση της ρύπανσης και της επικινδυνότητας στο Θριάσιο!

Από το Ecoeleusis:

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου (σ.ν) για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αττικής εισάγονται απαράδεκτες δυσμενείς προβλέψεις και κατευθύνσεις για το μέλλον του Θριάσιου οι οποίες αναιρούν, υπονομεύουν και εντέλει καθιστούν ανεφάρμοστες τις θετικές αναφορές του σχεδίου.
Με χρονικό ορίζοντα το 2021 επισπεύδονται με απαράδεκτες συνοπτικές διαδικασίες όλες οι δράσεις για τις δυσμενείς προβλέψεις του νέου Ρυθμιστικού ενώ μετατίθενται σε χρόνο αόριστο οι όποιες δράσεις για τις ευμενείς οι οποίες μάλιστα δεν λαμβάνουν δεσμευτικό χαρακτήρα.
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου η ελληνική πολιτεία νομοθετεί πλέον την χωροθέτηση κάθε ανεπιθύμητης και οχλούσας δραστηριότητας της Αττικής στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτ. Αττικής και ειδικότερα στον Αναπτυξιακό Πόλο του Θριάσιου Πεδίου ο οποίος χαρακτηρίζεται διαπεριφερειακής εμβέλειας.

Α) Το σχέδιο νόμου αντιστρατεύεται οποιαδήποτε προοπτική ισόρροπης - βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και περιβαλλοντικής ανακούφισης για το Θριάσιο όσον αφορά τον παραγωγικό του χαρακτήρα.

Πιο συγκεκριμένα:
• Με το εδ. δβ της παρ. 3 του άρθρου 8 του σ.ν ο Αναπτυξιακός πόλος του Θριάσιου Πεδίου αναγορεύεται σαν κύριος πόλος συγκέντρωσης εμπορευματικών πάρκων και ζωνών χονδρεμπορίου αλλά και ως σχεδόν αποκλειστικός υποδοχέας μονάδων του δευτερογενούς τομέα σε ολόκληρη την Περιφέρεια.
• Με το εδ. ε της παρ. 2 του άρθρου 21 ορίζεται ρητά ότι «οι νέοι Υποδοχείς χωροθετούνται κατά προτεραιότητα εκτός Λεκανοπεδίου και κατά το δυνατόν σε συνέχεια με υπάρχοντες οικισμούς και θεσμοθετημένους Υποδοχείς, σε εφαρμογή των αρχών της συνεκτικής αστικής ανάπτυξης!» Με δεδομένο ότι η Δυτική Αττική στο σύνολό της δεν ανήκει στην χωρική Ενότητα του Λεκανοπεδίου( την οποία συγκροτούν η Βόρεια , Κεντρική, Νότια , Δυτική Αθήνα και ο Πειραιάς) η ανωτέρω διάταξη καθίσταται φωτογραφική για τον Αναπτυξιακό Πόλο του Θριάσιου Πεδίου.
• Με το εδ. αβ της παρ. 4 του άρθρου 10 σε συνδυασμό με το εδ.β, παρ.2 του άρθρου 21 (χάρτες υποδοχέων) χωροθετούνται πέραν των υφισταμένων και νέες ζώνες παραγωγικών υποδοχέων και ζωνών χονδρεμπορίου στο Θριάσιο, ως εξής :
• 3 νέοι υποδοχείς ΒΙΠΑ- ΒΙΟΠΑ (2 στο ανατολικό και 1 στο δυτικό όριο του Ασπροπύργου),
• 1 νέος υποδοχέας ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ στο βόρειο όριο της Μαγούλας (Καμάρι),
• 1 υποδοχέας ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ ανατολικά και σε επαφή με το Θριάσιο Νοσοκομείο,
• νέος μεγάλος υποδοχέας δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα στο δυτικό όριο του Ασπροπύργου βόρεια της Αττικής Οδού,
• νέοι υποδοχείς βόρεια και νότια της ζώνης χονδρεμπορίου της Μαγούλας,
• νέος υποδοχέας χονδρεμπορίου δυτικά του ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ Μαγούλας,
• νέο ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ σε πλήρη αντίθεση με το ισχύον Γ.Π.Σ του Δήμου Ελευσίνας στον χώρο του ΤΙΤΑΝ.
Δεν χωροθετείται ούτε μία άξια λόγου νέα ζώνη πρασίνου στο Θριάσιο ούτε χωροθετείται η αόριστη πρόβλεψη για την δημιουργία οικο-βιομηχανικού Πάρκου με έμφαση στην καινοτομία και την πράσινη ανάπτυξη.
Η οριοθέτηση, ο καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης και η πολεοδόμηση των ανωτέρω νέων υποδοχέων εγκρίνονται με Προεδρικό Διάταγμα παρακάμπτοντας τις διαδικασίες αναθεώρησης των Γ.Π.Σ μέσω των οποίων η αυτοδιοίκηση λαμβάνει την πρωτοβουλία και διατυπώνει γνώμη.

• Με το εδ. α της παρ.2 του άρθρου 21 δίνεται η δυνατότητα επέκτασης των ήδη θεσμοθετημένων υποδοχέων για την εγκατάσταση νέων μεγάλων μονάδων στους αποκλειστικούς υποδοχείς υψηλής όχλησης της Περιφέρειας, δηλ. στο Θριάσιο.
• Με το εδ. εγ της παρ. 3 του άρθρου 8 του σ.ν προβλέπεται η κατ’ εξαίρεση επέκταση θεσμοθετημένων υποδοχέων για την εγκατάσταση σημαντικών μονάδων του δευτοερογενούς και τριτογενούς , χωρίς τροποποίηση του Γ.Π.Σ, ανεξαρτήτως του χρόνου τελευταίας τροποποίησής του, με Π.Δ, και προβλέπονται διαδικασίες επίσπευσης της αδειοδότησής των μονάδων. Η πρόβλεψη καταβολής αντισταθμιστικού τέλους προεξοφλεί την ιδιαίτερα οχλούσα φύση των δραστηριοτήτων αυτών.
Σχόλιο : Το ανωτέρω πλέγμα διατάξεων του σ.ν για το νέο Ρυθμιστικό προοιωνίζει ένα ακόμη πιο ζοφερό μέλλον για το Θριάσιο.
Το Θριάσιο όχι μόνο δεν αναγνωρίζεται ως κορεσμένος βιομηχανικός υποδοχέας αλλά αντίθετα χαρακτηρίζεται ως ο μοναδικός εν δυνάμει επεκτεινόμενος υποδοχέας του δευτερογενούς τομέα στην Περιφέρεια και για τους τρείς βαθμούς όχλησης και με εξειδίκευση στις πλέον ανεπιθύμητες δραστηριότητες!
Η εδαφική επέκταση και γιγάντωση του διυλιστηρίου της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ έχει ανοίξει ένα δεύτερο κύκλο στρεβλής ανάπτυξης για το Θριάσιο η οποία πλέον με το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο νομοθετείται! Νομοθετείται η «επέκταση» και η «κατ’ εξαίρεση επέκταση» (με Προεδρικό Διάταγμα) των θεσμοθετημένων υποδοχέων για την εγκατάσταση νέων μεγάλων μονάδων υψηλής όχλησης και μάλιστα με αδειοδοτικές διαδικασίες που καταργούν το ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο και με το δέλεαρ της καταβολής ανταποδοτικού τέλους. Το σ.ν συμπεριλαμβάνει φωτογραφικές διατάξεις πίσω από τις οποίες κρύβονται ανομολόγητα συμφέροντα που προβάλλονται στο Θριάσιο.
Επιπλέον, δέκα νέοι υποδοχείς χωροθετούνται στο Θριάσιο. Όπου υπάρχουν άτυπες, σημειακές, αυθαίρετες ως προς την χρήση και την λειτουργία, δραστηριότητες δεν περιορίζονται ούτε μετεγκαθίστανται, αντίθετα, ιδρύονται νέοι υποδοχείς για να τις συμπεριλάβουν χωρικά ! Το σ.ν χωροθετεί δια νόμου την μέση και υψηλή όχληση, την επικινδυνότητα και την ρύπανση στο Θριάσιο!
Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που συνοδεύει το νέο Ρυθμιστικό απλώς καταγράφει τα κρίσιμα περιβαλλοντικά προβλήματα του Θριάσιου χωρίς να διαπιστώνει την εξάντληση της φέρουσας ικανότητας όλων των φυσικών αποδεκτών με συνέπεια να δικαιολογεί επιπλέον «τοπικές επιπτώσεις» στην ατμόσφαιρα, το έδαφος και τα ύδατα από την χωροθέτηση νέων μονάδων και δεν προτείνει την πρόβλεψη σε επίπεδο Ρυθμιστικού καμίας δέσμευσης ή μέτρου! Είναι προφανές ότι στην περίπτωση του προβλήματος του Θριάσιου η ΣΜΠΕ - από κρίσιμο εργαλείο - υποβιβάζεται σε γραφειοκρατικού χαρακτήρα «δικαιολογητικό» ενός Ρυθμιστικού Σχεδίου που υλοποιεί με κάθε τρόπο την πολιτική απόφαση να χωροθετηθεί όλη η ρύπανση της Αττικής στο ευρύτερο Θριάσιο!
Τέλος, το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο αποφεύγει να αναλάβει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της εναρμονισμένης Οδηγίας SEVESO II και συγκεκριμένα το άρθρο 12 της ΚΥΑ 12044/613/2007 (376/Β/19.3.2007) όσον αφορά στην κατάρτιση σχεδίων χρήσεων γης, με σκοπό την πρόληψη ατυχημάτων μεγάλης έκτασης και περιορισμού των συνεπειών τους, για τις 16 εγκαταστάσεις SEVESO που εδρεύουν στο Θριάσιο. Ως αρμόδια για το σχεδιασμό του χώρου αρχή ο ΟΡΣΑ, όφειλε στα πλαίσια του νέου Ρυθμιστικού, όπως χωροθετεί αφειδώς νέους υποδοχείς για το Θριάσιο, να χωροθετήσει και τις ζώνες ασφαλείας μεταξύ μονάδων SEVESO και οικισμών ή άλλων εγκαταστάσεων ή πέριξ των μονάδων ώστε να μην αυξάνονται οι κίνδυνοι για το κοινό και να ενσωματώσει στον χωροταξικό σχεδιασμό τις απαιτήσεις των εξωτερικών ΣΑΤΑΜΕ (Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικού Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης) των 16 εγκαταστάσεων. Αντίθετα, με το πλέγμα των προαναφερόμενων διατάξεων που εξασφαλίζουν με συνοπτικές διαδικασίες την χωρική επέκταση των μονάδων υψηλής όχλησης καθιστά πρακτικά ανεφάρμοστες τις απαιτήσεις της Οδηγίας Seveso II.
Προτάσεις :
• Ο Αναπτυξιακός πόλος του Θριασίου να θεωρηθεί κορεσμένος υποδοχέας όσον αφορά στον δευτερογενή τομέα για εγκαταστάσεις μέσης και υψηλής όχλησης αλλά και στο Χονδρεμπόριο. Οι υφιστάμενοι καθώς και οι νομοθετημένοι με τα Γ.Π.Σ υποδοχείς εξαντλούν την φέρουσα ικανότητα των αποδεκτών του Θριασίου το οποίο χρήζει άμεσων μέτρων περιβαλλοντικής εξυγίανσης και αναβάθμισης. Εφ’ όσον κρίνεται αναγκαία η χωροθέτηση νέων υποδοχέων στην Αττική αυτοί θα πρέπει να χωροθετηθούν στις άλλες χωρικές ενότητες.
• Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της πολεοδόμησης όλων των θεσμοθετημένων υποδοχέων του Θριασίου. Να ολοκληρωθούν οι μελέτες πολεοδόμησης των βιομηχανικών περιοχών (ΒΙΠΕ – ΒΙΠΑ –ΒΙΟΠΑ) καθώς και των ζωνών χονδρεμπορίου.
• Καμία επέκταση θεσμοθετημένου παραγωγικού υποδοχέα δε γίνεται αποδεκτή. Να απαλειφθούν από το σ.ν οι διατάξεις του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 21 και του εδ. εγ της παρ. 3 του άρθρου 8 και να ανακληθούν οι απαράδεκτες Διαδικασίες Ταχείας Αδειοδότησης (Fast Track )
• Να ανακληθεί η πρόταση τροποποίησης του Γ.Π.Σ της Μαγούλας όσον αφορά το σκέλος της που αφορά στην επέκταση του παραγωγικού υποδοχέα ( χονδρεμπόριο και ΒΙΟΠΑ) βόρεια του νομοθετημένου ορίου, νότια της Λεωφ. ΝΑΤΟ και πέριξ του Θριάσιου Νοσοκομείου.
• Να εναρμονισθούν οι χάρτες των παραγωγικών υποδοχέων του νέου Ρυθμιστικού με το ισχύον Γ.Π.Σ Ελευσίνας όσον αφορά την μελλοντική χρήση του χώρου που καταλαμβάνει το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ Ελευσίνας το οποίο έχει ήδη αναγγείλει το κλείσιμο της παραγωγικής του εγκατάστασης το 2017. Να απαλειφθεί η χωροθέτηση υποδοχέα ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ από την συγκεκριμένη θέση.
• Να προβλεφθεί η μετεγκατάσταση σε άλλο υποδοχέα των εγκαταστάσεων της SINTRA καθώς και των δύο τριτοκοσμικών διαλυτηρίων πλοίων (Σάββα και Μπακόπουλου) .
• Ενιαία συνεξέταση και έγκριση των Πολεοδομικών Μελετών ΒΙΠΕ Χαλυβουργικής και ΒΙΠΑ–ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση του Καλυμπακίου με σκοπό την διαφύλαξη του υφιστάμενου πρασίνου 200 και πλέον στρ. εκατέρωθεν της εκβολής του Σαρανταποτάμου.
• Να υπάρξει ρητή πρόβλεψη για τον έλεγχο των χρήσεων γης και καθορισμό ζωνών ασφαλείας μεταξύ των 16 μονάδων SEVESO και οικισμών ή άλλων εγκαταστάσεων ή πέριξ των μονάδων και να ενσωματωθούν στον χωροταξικό σχεδιασμό οι απαιτήσεις των εξωτερικών ΣΑΤΑΜΕ των 16 εγκαταστάσεων. Ήδη, η εδαφική επέκταση του διυλιστηρίου της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ακυρώνει τις κατευθύνσεις του Γ.Π.Σ του Δήμου Ελευσίνας για δημιουργία του νέου λιμένος στην θέση Βλύχα.

Β) Το σχέδιο νόμου εισάγει απαράδεκτο χαρακτηρισμό για το νέο εμπορευματικό λιμάνι της Ελευσίνας.

Πιο συγκεκριμένα:
Σύμφωνα με το εδ. δβ της παρ. 3 του άρθρου 8 σε συνδυασμό με την παρ. 1β του άρθρου 28 καθώς και το αντίστοιχό της παράρτημα Π.11 ο εμπορευματικός λιμένας της Ελευσίνας τοποθετείται «σε νέα θέση εκτός πόλης και υπό τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές της οδηγίας SEVESO με συμπληρωματική εμπορευματική λειτουργία προς τον κύριο εμπορευματικό λιμένα (Ικονίου-Κερατσινίου-Περάματος ) και εξειδίκευση στα επικίνδυνα φορτία σε συνδυασμό με νέα σιδηροδρομική σύνδεση με το δίκτυο ΟΣΕ».
Περαιτέρω, στο Πρόγραμμα Δράσης του νέου Ρυθμιστικού η δημιουργία του νέου εμπορικού λιμένα Ελευσίνας αποτελεί Β προτεραιότητα (σελ. 135) ενώ η ΣΜΠΕ (σελ. 7-28) αναγνωρίζει ότι αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις για το θαλάσσιο περιβάλλον από την προτεινόμενη εξειδίκευση του λιμένα Ελευσίνας για την «διαχείριση επικινδύνων φορτίων» στην δυσμενή περίπτωση ατυχήματος, ωστόσο η Μελέτη κρίνει «καταρχήν επαρκή την χωροθέτηση σε νέα θέση εκτός της πόλης της Ελευσίνας για την αποτελεσματική προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της πόλης»! Τέλος, η ΣΜΠΕ αγνοεί ότι η νέα θέση του λιμένα είναι ήδη χωροθετημένη με το Γ.Π.Σ στην Βλύχα και επισημαίνει ότι «οι εν γένει αναμενόμενες επιπτώσεις θα εξεταστούν στα πλαίσια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης , όπου θα καταδειχτεί η βέλτιστη τοποθεσία για την χωροθέτηση του λιμένα και θα προσδιοριστούν τα απαραίτητα συμπληρωματικά μέτρα»( σελ 7-64)!
Σχόλιο : Το σ.ν ενσωματώνει τις εισηγήσεις της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) εν όψει της εφαρμογής του ΑΤΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Λιμενικός Καλλικράτης) που προβλέπει την διοικητική συγχώνευση των Λιμανιών Πειραιά, Ελευσίνας, Λαυρίου και Ραφήνας υπό την ομπρέλα του ΟΛΠ.
Οι προβλέψεις του σ.ν για εξειδίκευση του νέου Λιμένα της Ελευσίνας στη διαχείριση επικίνδυνων φορτίων και γενικότερα η σχεδιαζόμενη εκτροπή των ανεπιθύμητων φορτίων από τα άλλα λιμάνια της Αττικής στο Λιμάνι της Ελευσίνας αντανακλούν τον απαράδεκτο τρόπο σκέψης ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού για τον προορισμό του Θριάσιου στην Περιφέρεια: του υποδοχέα κάθε ανεπιθύμητης δραστηριότητας της Αττικής, σε πολλές περιπτώσεις και της χώρας!
Η Δημοτική Αρχή Ελευσίνας θέλοντας τον Απρίλιο του 2011 να συγκαλύψει τη διακίνηση των επικίνδυνων φορτίων της POLYECO μέσω του λιμανιού διακύβευσε κάτι παραπάνω από την εξαγωγή ενός ή δύο φορτίων της εταιρείας. Διακύβευσε τον χαρακτηρισμό του Λιμένα της Ελευσίνας – του υφιστάμενου είτε του μελλοντικού – ως κατάλληλης πύλης εισόδου και εξόδου των επικίνδυνων τοξικών ή μη αποβλήτων της Αττικής και όχι μόνο. Και απώλεσε μοναδική ευκαιρία να αναδείξει έγκαιρα το θέμα.
Η εγκατάσταση του νέου λιμένα στην Βλύχα τίθεται πάντα υπό την αίρεση της μελλοντικής μετεγκατάστασης της ΠΥΡΚΑΛ στην οποία ανήκει το ακίνητο των χερσαίων εγκαταστάσεων του χωροθετημένου λιμένος. Ωστόσο, η εδαφική επέκταση του διυλιστηρίου της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ στην νεκρή ζώνη ασφαλείας 160 και πλέον στρ. που χώριζε το διυλιστήριο από την ΠΥΡΚΑΛ, εκτός των άλλων δεινών που δημιούργησε, άλλαξε άρδην τα δεδομένα όσον αφορά την ασφάλεια της περιοχής και θέτει σοβαρούς περιορισμούς για την μελλοντική εγκατάσταση του νέου λιμένα στην χωροθετημένη θέση. Επιπλέον, μεγάλο τμήμα του νότιου ακινήτου της ΠΥΡΚΑΛ βρίσκεται υπό καθεστώς άτυπης δουλείας αφού είναι διάσπαρτο με γεωτρήσεις που αντλούν την ελαιώδη φάση από την εκροή πετρελαιοειδών του διυλιστηρίου που συνεχίζεται από το 2004 έως και σήμερα. Η επιχωμάτωση 300 στρ. θάλασσας για την κατασκευή νέου λιμένος στην Βλύχα δεν αποτελεί αναγκαίο κακό για την απελευθέρωση του θαλάσσιου μετώπου της πόλης από τις υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις 50 περίπου στρ. Η εμμονή στη θέση της Βλύχας για την κατασκευή του νέου λιμένα αποτελεί σήμερα λάθος που πρέπει να αποσοβηθεί καθώς είναι βέβαιο πως θα μετατοπίσει τις συνέπειες ανατολικότερα της χωροθετημένης θέσης. Η αναζήτηση λύσης για το νέο λιμάνι σε άλλη θέση, εντός του Κόλπου, για άμεση μετεγκατάσταση, είναι εφικτή. Η προτεινόμενη μονοσήμαντη εξειδίκευσή του στα επικίνδυνα φορτία καθιστά την χωροθετημένη θέση παντελώς απαγορευτική.
Η ΣΜΠΕ ουδόλως έχει αντιληφθεί την κλίμακα της επέμβασης στο θαλάσσιο οικοσύστημα από την καθεαυτή επιχωμάτωση για την κατασκευή του νέου λιμένα γιαυτό και περιορίζεται μόνο στις πιθανές επιπτώσεις στην δυσμενή περίπτωση ατυχήματος κατά την λειτουργία του!
Τόσο το σ.ν όσο και η ΣΜΠΕ αστοχούν όσον αφορά στην επίκληση «των προϋποθέσεων και προδιαγραφών της οδηγίας SEVESO II» για τον νέο λιμένα αφού οι εμπορικοί λιμένες όπως και η ενδιάμεση προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών, συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης, εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης από και προς άλλο μεταφορικό μέσο στις αποβάθρες, προβλήτες κ.α δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας SEVESO II!
Το γεγονός ότι η ΣΜΠΕ δεν τεκμηριώνει την επιλογή της συγκεκριμένης εξειδίκευσης του Λιμένα , ούτε εξετάζει συγκριτικά άλλες εναλλακτικές (λιμάνια), ούτε τεκμηριώνει γιατί δεν πρέπει όλα τα εμπορευματικά λιμάνια να παρέχουν ευκολίες φορτοεκφόρτωσης επικίνδυνων φορτίων, καθιστά τον χαρακτηρισμό του σ.ν παντελώς ανυποστήρικτο και την επίκληση οδηγίας SEVESO II προσχηματική.
Πρόταση :
• Να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη για τον χαρακτηρισμό τόσο του υφιστάμενου όσο και του μελλοντικού λιμένα Ελευσίνας ως εξειδικευμένου στην φορτοεκφόρτωση επικίνδυνων φορτίων. Να απαλειφθεί ο σχετικός χαρακτηρισμός τόσο από το γράμμα όσο και από το πνεύμα του νέου Ρυθμιστικού.
• Να μετεγκατασταθεί ο υφιστάμενος Λιμένας της Ελευσίνας, εντός του Κόλπου της Ελευσίνας, στις λιμενικές υποδομές του Σκαραμαγκά έκτασης 120 στρεμμάτων στις οποίες διατηρεί δικαιώματα το Ελληνικό Δημόσιο. Η προτεινόμενη λύση δεν απαιτεί αναζήτηση τεράστιων κεφαλαίων και επενδύσεων, δεν προϋποθέτει την μετεγκατάσταση της ΠΥΡΚΑΛ, δεν επιφέρει την επιχωμάτωση τουλάχιστον 300 στρ. θάλασσας, βρίσκεται μακριά από οικισμούς, γειτνιάζει με το εθνικό οδικό δίκτυο, διαθέτει τελωνειακά ελεγχόμενη ζώνη 10 στρ., λειτουργικά βάθη άνω των 11 μέτρων, προβλήτα μήκους 370 μέτρων, θέσεις πρυμνοδέτησης πλοίων , αποθήκες και χερσαίους χώρους υπερδιπλάσιους του υφιστάμενου λιμένα Ελευσίνας. Επιπλέον, η απελευθέρωση του θαλάσσιου μετώπου του οικισμού της Ελευσίνας επιτυγχάνεται χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες.
• Η υποτυπώδης τριτοκοσμική επιχωμάτωση στην Βλύχα περιορισμένη στις σημερινές της διαστάσεις να αναβαθμισθεί σε προβλήτα για την εξυπηρέτηση τοπικής σημασίας μικροφορτίων και κυρίως για την λιμενική διευκόλυνση του ΤΙΤΑΝ εξορθολογίζοντας την χωροθέτηση της λιμενικής του υποδομής μετά την παύση της παραγωγικής λειτουργίας του εργοστασίου της Ελευσίνας το 2017.


Γ) Στην ζώνη υψηλής προστασίας του ορεινού όγκου του Τρικέρατου η χωματερή βιομηχανικών αποβλήτων της MANDRECO!

Υπό την πίεση των συμφερόντων που καραδοκούν για την εγκατάσταση χωματερής επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων στο καταπράσινο Μελετάνι της Μάνδρας , ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ συμπεριέλαβε στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία των ορεινών όγκων της Δυτικής Αττικής που επεξεργάζεται, διάταξη για την χωροθέτηση – πρόβλεψη τέτοιας εγκατάστασης στον ορεινό όγκο του Τρικέρατου.
Συγκεκριμένα στις 13/1/2012 η Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού της Αθήνας, επανεξετάζοντας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που είχε παραδώσει για γνωμοδότηση τον περασμένο Αύγουστο στους φορείς, πρόσθεσε την παρακάτω διάταξη της παραγράφου 6 στο άρθρο 4 :
Εντός της ζώνης Α2, ισχύει η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 33 του νόμου 3164/2003 (176 Α 2003) «περί ολοκλήρωσης του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων της περιφέρειας Αττικής».
Σχόλιο : Είναι αυταπόδεικτο ότι η ένταξη χωματερής βιομηχανικών καταλοίπων με την παραπάνω διάταξη αναιρεί τον προορισμό ολόκληρης της Ζώνης Α2 η οποία σύμφωνα με το Π.Δ καθορίζεται «ως περιοχή υψηλής προστασίας εντός των ορίων της οποίας επιτρέπονται οι χρήσεις αναψυχής, υπαιθρίου αθλητισμού και υπαίθριων πολιτιστικών δραστηριοτήτων για την ιστορική και περιβαλλοντική ενημέρωση των επισκεπτών. Επίσης, εντός της ζώνης αυτής επιτρέπεται η εγκατάσταση αναψυκτηρίων καθώς και περιπτέρων για την ιστορική, πολιτιστική ενημέρωση των επισκεπτών».
Υπενθυμίζεται επίσης ότι η ενδιαφερόμενη εταιρεία ΜANDRECO από το Σεπτέμβριο του 2009 έχει εξασφαλίσει την παράταση ισχύος της θετικής γνωμοδότησης του ΥΠΕΚΑ για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση του έργου «Διαμόρφωση και ανάπλαση μεταλλείων βωξίτη μέσω της διάθεσης βιομηχανικών καταλοίπων στην θέση Μελετάνι της Μάνδρας».
Πρόταση:
• Να απαλειφθεί η απαράδεκτη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 4 του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία των ορεινών όγκων Δυτικής Αττικής και να αποτραπεί η εγκατάσταση μονάδας αποβλήτων στο Μελετάνι.

Δ) Προαστιακός : το φθηνότερο μεγάλο έργο για την Δυτ. Αττική να συνδεθεί με το μετρό.

Η επαναλειτουργία της προαστιακής γραμμής ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΜΕΓΑΡΑ πάνω στην υφιστάμενη παλαιά γραμμή του ΟΣΕ αποτελεί την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη – κατεύθυνση του σ.ν .
Σχόλιο: Ο επονομαζόμενος «κοντός προαστιακός» που εναλλακτικά μπορεί να λειτουργήσει με Ελαφρύ Μετρό / Τραμ αποτελεί το φθηνότερο μεγάλο έργο για την συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της Δυτικής Αττικής και ιδιαίτερα του Θριασίου Πεδίου και της Μεγαρίδας. Επιπλέον, πρέπει να προβλεφθεί από το νέο Ρυθμιστικό η άμεση σύνδεσή της προαστιακής γραμμής με το μετρό.
Πρόταση: Το σ.ν προβλέπει κατάληξη της Γραμμής 2 του ΜΕΤΡΟ στο Ίλιον. Προτείνουμε να προβλεφθεί η συνέχιση της Γραμμής 2 από το Ίλιον μέχρι το Καματερό ώστε το μετρό να καταλήξει, με σταθμό μετεπιβίβασης, πάνω στην Προαστιακή γραμμή Αγ. Αναργύρων – Ελευσίνας - Μεγάρων του ΟΣΕ. Με αυτή την πρόβλεψη θα δοθεί η δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης όλης της ζώνης εξυπηρέτησης της παλαιάς γραμμής με το κέντρο της Αθήνας .