1/6/10

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΕλευσίνα 31/5/2010

ΠΡΟΣ: Δ/νση Πολεοδομίας ΝΑΔΑ
Δ/ντή κ. Δάλμα


Θέμα: Απάντηση σε έγγραφό σας. Αίτηση αυτοψίας και διακοπής εργασιών.

Κύριε Διευθυντά,
Σχετικά με το με α.π 5323/17.5.2010 απαντητικό έγγραφό σας σε αίτησή μας, το οποίο παραλάβαμε, επισημαίνουμε τα παρακάτω:
1) Με προκλητική καθυστέρηση 3 σχεδόν μηνών από τη χρονική στιγμή της ενυπόγραφης καταγγελίας μας ( α.π /16.2.2010) και μόνο όταν οι εκτελούμενες αυθαίρετες και - ως εκ τούτου - παράνομες εργασίες είχαν αποπερατωθεί, πραγματοποιήσατε αυτοψία στον χώρο επέκτασης του διυλιστηρίου της ΠΕΤΡΟΛΑ.
Κατά συνέπεια η υπηρεσία σας, παρότι εγκαίρως γνώριζε τις παράνομες εργασίες, τις ανέχτηκε επί μακρόν και τις «διέκοψε» …κατά το στάδιο της αποπεράτωσής τους !!!
Επίσης, στις 29/10/09 με το α.π 12167/29.10.09 έγγραφό μας, σάς καταγγείλαμε ότι τα ΕΛΠΕ εκτελούσαν χωρίς άδεια εργασίες τοποθέτησης 4 αντιδραστήρων ύψους από 16 έως 35 μέτρων. Σάς ζητήσαμε να πραγματοποιήσετε αυτοψία και να προβείτε σε άμεση διακοπή εργασιών. Με καθυστέρηση η αρμόδια υπηρεσία σας πραγματοποίησε την αυτοψία και διαπίστωσε τα καταγγελλόμενα ωστόσο, δεν εξέδωσε Έκθεση Αυτοψίας και δεν προέβη σε διακοπή εργασιών.
Επιπλέον, παρότι με το α.π ΠΕΧΩ. Φ917/8165/1.12.2009 έγγραφό της η Δ/νση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας γνωμοδότησε ρητώς και κατηγορηματικώς ότι «για την εκτέλεση οποιωνδήποτε εργασιών δόμησης και εν γένει οποιωνδήποτε κατασκευών και εγκαταστάσεων απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας» και παρότι γνωρίζατε ότι δεν έχει εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση για την έγκριση παρέκκλισης ύψους για τους 4 αντιδραστήρες, τον λοιπό μηχανολογικό εξοπλισμό, τα κτίρια και τις κατασκευές, ύψους άνω των 11 μέτρων, την οποία έγκριση η Δ/νση Ανάπτυξης της ΝΑΔΑ είχε ζητήσει από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΔΟΚΚ) ως προϋπόθεση για την έκδοση οικοδομικής άδειας, ανεχθήκατε επί μακρόν την εκτέλεση των αυθαίρετων και παράνομων εργασιών, χωρίς να προβείτε σε άμεση διακοπή τους και, χωρίς να επιβάλλετε πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων!

2) Με το με το α.π 12167/29.10.09 έγγραφό μας, σάς καταγγείλαμε ότι το δυτικό όριο των νέων μονάδων Νο 31 και Νο 34 υλοποιείται σε ασυμφωνία με το σχέδιο γενικής κάτοψης για το οποίο χορηγήθηκε η Άδεια Εγκατάστασης του έργου της επέκτασης. Συγκεκριμένα, το δυτικό όριο των νέων μονάδων Νο 31 και Νο 34 τοποθετείται μετατοπισμένο έως και 12 μέτρα! Παρότι σας ζητήσαμε να πραγματοποιήσετε αυτοψία για τη διαπίστωση των ανωτέρω μετατοπίσεων στην υλοποίηση των νέων μονάδων Νο 31 και Νο 34, έχουν παρέλθει 7 μήνες απολύτου σιωπής της υπηρεσίας σας, ενώ στην ανωτέρω απαντητική σας επιστολή αποφεύγετε οποιαδήποτε αναφορά στο θέμα !!!
3) Παρότι εγκαίρως, από τις 29.10.09, σάς είχαμε ενημερώσει ότι οι βλάβες στον Λόφο της Βλύχας από τις ανεξέλεγκτες επιχωματώσεις δεν έχουν «αποκατασταθεί» παρά μόνο σε μικρό τμήμα του Λόφου, με την υπ’ αριθμ. 346/2010 Διαπιστωτική σας Πράξη απαλλάξατε σκανδαλωδώς και χαριστικά την ΠΕΤΡΟΛΑ από τη στοιχειώδη υποχρέωση αποκατάστασης των βλαβών που προκάλεσε η ίδια σε δασική έκταση του Λόφου με επιχωματώσεις χιλιάδων τόνων μπαζών-αποβλήτων. Οι φωτογραφίες που σάς υποβάλλουμε συνημμένως διαψεύδουν την Διαπιστωτική σας πράξη. Αιτούμαστε την ανάκληση της απαράδεκτης Διαπιστωτικής σας Πράξης με αρ. 346/2010 και σας καλούμε να υποχρεώσετε τα ΕΛΠΕ να αποκαταστήσουν τον Λόφο στην προτεραία κατάσταση.
Κύριε Δ/ντά, είναι προφανές ότι όλες οι παραπάνω «ενέργειες» ή παραλείψεις σας είναι διοικητικώς και ποινικώς ελεγκτέες.

4) Επιπλέον, σας καλούμε να πραγματοποιήσετε άμεσα αυτοψία στο χώρο που μεσολαβεί μεταξύ των εγκαταστάσεων της ΕΚΟ και των Ναυπηγείων Ελευσίνας (συνημμένος χάρτης και φωτογραφίες) στην θέση Ελευσίνια, όπου η εταιρεία ΤΕΡΝΑ έχει πραγματοποιήσει επιχωματώσεις και λοιπές διαμορφώσεις, κοπές δένδρων και έχει εγκαταστήσει ISOBOX και να μας ενημερώσετε αν οι εργασίες αυτές εκτελούνται νομίμως. Σε αντίθετη περίπτωση, να διατάξετε άμεση διακοπή εργασιών, την οποία να μας κοινοποιήσετε.

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας
ενώπιον οποιαδήποτε Δικαστικής ή Ανεξαρτήτου Αρχής,
μηδέ του Επιθεωρητού Δημόσιας Διοίκησης εξαιρουμένου

Για την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

Βαμβακάς Κώστας, Δημόπουλος Βασίλης, Λάμπρου Μελέτης, Ξυδάς Αποστόλης, Παπανικολάου Καίτη, Ρεπούσκου Μιχαλία, Φριτζήλα Νικολέτα, Χρηστάκης Χρήστος.


Οι βλάβες στον Λόφο της Βλύχας.

Χώρος που μεσολαβεί μεταξύ των εγκαταστάσεων της ΕΚΟ και των Ναυπηγείων Ελευσίνας