8/3/10

Το μνημείο της εταίρας Πυθιονίκης στην Ιερά Οδό

''Το εν τη Ιερά Οδό μνήμα της εταίρας Πυθιονίκης''
Ανδρέα Α. Παπαγιαννόπουλου - Παλαιού

Ο κίονας της Μονής Δαφνίου

Συνεχίζουμε να ‘ανεβάζουμε’ τις ιστορικές πηγές σχετικά με την έρευνα για τα δύο κτίσματα στο Βοτανικό Κήπο δείτε εδώ.

Ο Παπαγιαννόπουλος – Παλαιός δημοσίευσε την πραγματεία για το Μνημείο της Πυθιονίκης το 1936 γράφοντας :
Σκοπός της παρούσης πραγματείας είναι η δια της μελέτης των αρχαίων πηγών και της ερεύνης των κατά χώραν υπαρχόντων εισέτι ερειπείων αναζήτησις και ακριβής τοποθέτησις του έν Αττική μεγαλοπρεπεστάτου τούτου μνήματος έξ όλων των έν τη λοιπή αρχαία Ελλάδι, επειδή άπαντες οι μέχρι τούδε ασχοληθέντες προς ανεύρεσιν αυτού είς ουδέν βέβαιον και ασφαλές συμπέρασμα κατέληξαν.

Η έρευνα συνεχίζεται…

Ο κίονας του κτίσματος

ΤΟ ΕΝ ΤΗ ΙΕΡΑ ΟΔΟ ΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΑΣ ΠΥΘΙΟΝΙΚΗΣ

link για παραπομπή σε μορφή acrobat :
https://acrobat.com/#d=bDCOLezZRIvbHE5C50I53w